សាខារាជធានីភ្នំពេញ

  • អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ 140 ផ្លូវលេខ 430 សង្កាត់ទួលទំពូង 1 ខ័ណ្ឌចំការមនក្រុងភ្នំពេញ
  • លេខ​ទំនាក់​ទំនង : +855-070 375 933 (Marketing) / 096 999 5225 (HR)
  • អ៊ីម៉ែល :security@c4scambodia.com / info@c4scambodia.com

ទីតាំង