សាខាខេត្តព្រះសីហនុ

  • អាសយដ្ឋានៈ ភូមិលេខ១ សង្កាត់ទី៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
  • លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ